ارزقانونی

با تصویب مجلس السالوادور بیت کوین ارز قانونی این کشور شد

/btc-is-legal-tender

مجلس قانون‌گذاری السالوادور چند ساعت پیش قانون بیت کوین را که توسط ناییب بوکله، رئیس جمهور آن کشور ارائه شده است، تصویب کرد.