اسپیس اکس

دوج کوین به ماه می‌رود؛ ارسال محموله فضایی SpaceX با تامین مالی DOGE

/literally-to-the-moon-spacex-payload-funded-by-doge

شرکت تولیدی و زنجیره تامین ژئومتریک انرژی (Geometric Energy) مستقر در کانادا، محموله‌‌ای که با استفاده از دوج کوین (DOGE) تامین مالی شده است را با اولین راکت شرکت اسپیس‌اکس به ماه، ارسال خواهد کرد.