افزایش تقاضا

شبکه پرداخت ریپل شاهد افزایش تقاضای جدید است

/ripples-payment-network-sees-big-surge-in-new-demand

این استارت آپ که امیدوار رقیبی جدی برای SWIFT باشد، از ماه نوامبر حدود 50 شریک جدید گرفته است. شبکه پرداخت ریپل توسعه یافته است و اکنون توسط 350 مؤسسه مالی در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.