تایلند

نظام قضایی تایلند به‌دنبال مهاجرت به بلاک چین است

/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-records-to-distributed-ledger

نظام قضایی تایلند درصدد گذار کامل به بلاک چین است و می‌خواهد تمامی اسناد و پرونده‌های خود را در یک دفترکل توزیع‌شده ثبت و ضبط کند.