تکنولوژی

تله های قانونی چه آینده ای را برای بیتکوین رقم خواهند زد؟

/post-74

شکی نیست که بیت کوین بسیاری از مرزهای مهم دنیای تکنولوژی را پشت سر گذاشته است. اما با این وجود، این ارز دیجیتال در برابر برخی موانع قانونی نیز آسیب پذیر است.