خالق اتریوم

پروژه مقیاس‌پذیری اتریوم رو به اتمام است.

/post-55

خالق اتریوم، تیم توسعه دهنده اتریوم به اجرای فناوری جدیدی که باعث مقیاس‌پذیری این شبکه می‌شود، نزدیک شده‌اند.