دوج

توکن NFT سگ دوج دوباره به حراج گذاشته می‌شود

/original-4m-doge-nft-meme-auctioned-off-in-17-billion-pieces

سازمان PleasrDAO قصد دارد توکن NFT سگ دوج را به صورت توکن ERC-۲۰ که به قطعات ۱۶,۹۶۹,۶۹۶,۹۶۹ عدد تقسیم شده با نام DOG$ ارائه دهد.