رواج

ارزهای دیجیتال تا دو سال دیگر بین مردم عادی رواج پیدا می‌کنند

/digital-currencies-reach-mainstream-in-2-years

گزارش جدید «دویچه بانک» نشان می‌دهد که ممکن است در چند سال آینده شاهد پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال باشیم.