پیام سری

آخرین بلاک هاوینگ بیت کوین پیامی سری داشت

/the-final-bitcoin-halving-block-had-secret-message

هاوینگ بیت کوین به تازگی اتفاق افتاده است. اما در بلاک ماقبل آخر، ادای احترامی به ایده خلق بیت کوین نهفته بود.