کارکنان SEC

تله های قانونی چه آینده ای را برای بیتکوین رقم خواهند زد؟

/post-74

شکی نیست که بیت کوین بسیاری از مرزهای مهم دنیای تکنولوژی را پشت سر گذاشته است. اما با این وجود، این ارز دیجیتال در برابر برخی موانع قانونی نیز آسیب پذیر است.